Gedragscode

Gedragscode Stichting GGz Praktijk

 De GGz Praktijk biedt ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. We bieden verantwoorde, veilige en effectieve behandeling. We verstaan hieronder dat we zorg bieden die aansluit bij de uitgangssituatie en de reële wensen van de patiënt uitgevoerd door een effectief samenwerkend team van professionele hulpverleners die de behandeling van de patiënt op een doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte wijze ter hand neemt.
We stellen de cliënt centraal en willen een veilig behandelklimaat scheppen waarbinnen cliënten aan hun herstel kunnen werken.
Om dit doel te bereiken hebben we afspraken met elkaar gemaakt die beschreven staan in deze gedragscode. Deze gedragscode geldt voor alle activiteiten en contacten met cliënten, hun naasten en collegae zoals die plaatsvinden binnen en buiten de muren van de GGz Praktijk.

 Contact met cliënten en naasten

Neem de cliënt serieus en  behandel hem/haar met respect. Geef aandacht en toon  begrip voor de cliënt. Respecteer de opvattingen van de cliënt. Zorg voor voldoende privacy. Bespreek de behandel informatie duidelijk en op begrijpelijke wijze met cliënt en familie.
Verzamel alleen de gegevens die nodig zijn voor de behandeling. Zorg voor veilig vastleggen van de gevoelige informatie in een goed beveiligd dossier.
Breng de cliënt op de hoogte dat hij inzage kan hebben in het medisch dossier. Probeer gemaakte afspraken te realiseren. Als het toch nodig is van afspraken af te wijken, meldt dit dan beargumenteerd, tijdig en helder.
Wijs de cliënt op de mogelijkheid van het indienen van een klacht. Adviseer daar zo nodig bij. Voldoe aan de eigentijdse eisen aan de kwaliteit van de zorg. Werk resultaatgericht.
Houd je aan je geheimhoudingsplicht en wees transparant als je hier wettelijk van af moet wijken.
Draag bij aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Maak geen onderscheid naar persoon en status. Discrimineer niet naar levensovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, etniciteit, huidskleur, leeftijd of op andere grond.

Van de cliënt, naasten en andere betrokkenen verwachten we een coöperatieve houding en gedrag volgens de normale omgangsvormen. We vragen voldoende informatie te verstrekken om de juiste zorg te kunnen bieden. Verbale of fysieke intimidatie of geweld tolereren we niet. Buiten een behandelrelatie (na afloop van de behandeling bijvoorbeeld) zullen we geen contact met je onderhouden.

Samenwerking binnen en buiten de GGz Praktijk

Stel je loyaal op. Houd je aan de gemaakte afspraken. Werk effectief en doelmatig. Laat frauduleuze handelingen na en bestrijd ze. Houd je aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Lever kwalitatief goed werk op integere, oprechte en betrokken wijze. Houd je kennis en vaardigheden die nodig zijn om je beroep op een goede manier uit te oefenen op peil.
Bevorder de verbreding en ontwikkeling van (wetenschappelijke) vakkennis. Ontplooi initiatieven en ondersteun activiteiten die zorgen voor een verdere ontwikkeling van je beroep.
Stel je op de hoogte van de kwaliteiten en grenzen van je collegae. Draag bij aan een sfeer waarin genoeg vertrouwen heerst om elkaar aan te spreken. Spoor elkaar aan en inspireer tot deskundigheid en scherpte, vanuit je wens een optimaal behandelklimaat te realiseren. Bied een veilig en tegelijkertijd uitdagend leerklimaat aan onze opleidelingen.

Zorg dat je in staat bent je te verantwoorden voor je keuzes vanuit publieke, professionele en persoonlijke waarden en normen. Werk waar nodig en mogelijk samen met andere instellingen en hulpverleners ten behoeve van de cliënt. 
Zorg dat je een betrouwbare partner bent voor verwijzers, zorgverzekeraars en collegae.

Een ieder heeft het recht te weten hoe we als GGz Praktijk functioneren op inhoudelijk gebied. Communiceer hierover waar nodig op actieve wijze. Vertel open over je werk en werkwijze aan externe partijen die hier belangstelling voor hebben.

 
Statement over pesten, seksuele intimidatie of discriminatie

Wij vinden het belangrijk dat al onze collegae zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar en naar onze cliënten. Wij vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en zullen dit niet tolereren. Wij zullen daarbij handelen volgens en in de geest van deze gedragsregels, de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen & waarden. 

Waar gaat ongewenst gedrag over?

Ongewenst gedrag gaat niet over het eerste flauwe geintje, een per ongeluk misplaatste opmerking of een spontane liefdesverklaring na een gezellige borrel. Wij gaan ervan uit dat onze collegae professionals zijn, en kleine incidenten en misverstanden samen kunnen oplossen. Ongewenst gedrag gaat wel over het uitgroeien van dit soort incidenten. Als er voor de flauwe geintjes een vast mikpunt gevonden wordt. Als iemands bijzondere kenmerken, zoals geslacht of geloof, misbruikt worden voor negativiteit. En als de druk op iemand wordt opgevoerd om ja te zeggen tegen iets wat diegene niet wil.

Definities: 

Onze collegae gedragen zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd. Zij onthouden zich naar elkaar en naar onze cliënten van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Afspraken bij ongewenst gedrag
Waarschuwing en sancties:
Klachtenprocedure

 

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken