.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Imelle Dohle, muziektherapeut/psychodramatherapeut

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen” Beroepsprofiel van de muziektherapeut©1999, NVKT, Utrecht

Muziektherapie is een non-verbale therapie. Dit wil zeggen dat er niet alleen gesproken wordt tussen de cliënt en de therapeut, maar dat er ook non-verbaal gecommuniceerd wordt. In dit geval gebeurt dit via de muziek. Het luisteren naar en/of maken van muziek wordt als middel ingezet om het probleem van de cliënt te verduidelijken, te verminderen en/of te accepteren.

Binnen de muziektherapie wordt er gewerkt met heldere en concrete doelen die in overleg met de muziektherapeut, de cliënt en de hoofdbehandelaar zijn geformuleerd.

Voor wie?

Muziektherapie bij de GGz Praktijk is met name gericht op personen die moeite hebben om met bepaalde gevoelens om te gaan. Denk hierbij aan gevoelens van verdriet (bijvoorbeeld ook bij gestagneerde rouw), angst of boosheid, maar ook trots, tevredenheid of zelfwaardering. Niet om kunnen gaan met de gevoelens die je hebt, kan nadelige gevolgen hebben voor je emotionele en sociale leven en kan resulteren in klachten als agitatie, somberheid, spanningen, rusteloosheid of een laag zelfbeeld. Ook is muziektherapie toegankelijk voor kinderen en jongeren met een autistische stoornis.

Hoe?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het beluisteren van muziek emoties oproept bij de luisteraar. Het kan hierbij gaan om prettige gevoelens, maar ook om minder prettige gevoelens. Bij de muziektherapie richten de muziektherapeut en de cliënt zich op hoe de cliënt met zijn gevoelens omgaat die door de muziek zijn teweeg gebracht. Denk hierbij aan het kunnen herkennen en duiden van gevoelens, maar ook het leren controleren of uiten van gevoelens.

Indien nodig wordt er in overleg tussen de muziektherapeut en de cliënt gezocht naar alternatieven of betere copingsvaardigheden en kan er binnen de muziektherapie geoefend worden met nieuw gedrag.

Muziektherapie met meerdere personen

Als een cliënt op een andere manier naar zichzelf en/of betekenisvolle relaties wil leren kijken kunnen samenwerkingsopdrachten en muzikale gezinssculpturen nieuwe inzichten geven. Dit stimuleert het in beweging komen en doorbreken van starre denkpatronen. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen en depressie kunnen veel baat hebben bij deze manier van werken.

 Bij een samenwerkingsopdracht is er meestal sprake van een improvisatie op instrumenten. Hierbij is er aandacht voor verbinding, voor interactiestijlen en voor persoonlijke beleving.

 Bij een muzikale gezinssculptuur wordt het huidige gezin (of gezin van herkomst) visueel en in klank in de ruimte neergezet. Hierdoor kunnen de onderlinge relaties voor de cliënt zichtbaar en hoorbaar worden. Er wordt vervolgens de mogelijkheid geboden om binnen de sculptuur met (gedrags-)veranderingen te experimenteren.

Muziektherapie gecombineerd met psychodramatechnieken

Psychodramatechnieken in combinatie met muziektherapie maken het mogelijk om conflicten/vraagstukken die een cliënt heeft, in scene te zetten, zichtbaar te maken en te verklanken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere rolwisselingen. De cliënt krijgt zodoende de mogelijkheid om nieuwe inzichten te krijgen in de eigen belemmeringen.

U hoeft niet in het bezit te zijn van muzikale vaardigheden of kennis om aan muziektherapie te kunnen deelnemen.

Wilt u zich aanmelden voor muziektherapie? Neem Contact op met de GGz Praktijk.

Ook kunt u informatie opvragen bij Imelle Dohle.

Imelle Dohle 06 18 66 70 46 of