Naastenbeleid

Naastenbeleid Stg. GGz Praktijk 

Definities

In de criteria worden verschillende begrippen gehanteerd. De belangrijkste en meest gebruikte begrippen zijn hier gedefinieerd. 

Naastenbeleid : In naastenbeleid wordt vastgelegd: de voorwaarden en de manier waarop de familie en/of  naastbetrokkenen van de cliënt(en) benaderd en betrokken worden door de GGz Praktijk  met als doel het behandelproces te verbeteren.

Naasten:  Alle naasten die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Dat kunnen familieleden, partners, maar ook goede vrienden, mentor of een vertrouwenspersoon die de cliënt zelf kiest zijn. 

Visie

Voor naastbetrokkenen is het belangrijk dat zij informatie over de situatie van een cliënt krijgen. Dit geldt zeker als zij, in overleg met de cliënt, een rol spelen bij de ondersteuning. In dat geval moeten naastbetrokkenen tot op zekere hoogte geïnformeerd zijn, zodat zij adequaat kunnen handelen. Het maken van afspraken met de cliënt over welke informatie aan welke naastbetrokkenen wordt gegeven, is een belangrijk en terugkerend onderdeel van de hulpverlening. Het uitgangspunt is dat de cliënt naastbetrokkenen zelf informeert. De hulpverlener stimuleert de cliënt hiertoe en geeft ondersteuning indien nodig. Als een cliënt niet in staat is zelf naastbetrokkenen adequaat te informeren, maar dit wel wil, neemt de hulpverlener deze taak over.

1. De GGz Praktijk erkent het belang van het verstrekken van goede informatie aan naastbetrokkenen én erkent dat dit belang niet mag leiden tot aantasting van het recht op zelfbeschikking van de cliënt.

2. De GGz Praktijk legt in haar werkwijze en behandelprotocollen vast dat cliënt en hulpverlener afspraken maken over welke informatie aan welke naastbetrokkenen wordt verstrekt.

3. Als een cliënt geen afspraken wil maken over het informeren van naastbetrokkenen, gaat de hulpverlener actief na waarom dit het geval is. In gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, zal deze zich inspannen om de cliënt ervan te overtuigen dat het informeren van naastbetrokkenen wenselijk is. De hulpverlener respecteert de uiteindelijke keuze van de cliënt. Afspraken over informatieverstrekking, of het nalaten hiervan, worden vastgelegd in het dossier.

4. Naastbetrokkenen hebben het recht op het verkrijgen van niet - persoonsgebonden informatie. Wanneer een cliënt geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan naastbetrokkenen, verstrekt de GGz Praktijk informatie over de onderwerpen genoemd in tabel 1. Bij voorkeur wordt deze informatie verstrekt door een andere hulpverlener dan de hulpverlener van uw naaste.

Het zorgverleningsproces is ingedeeld in vier fasen: aanmeldingsfase, indicatie en behandelfase, afsluiting en overdracht. Bij elke fase hoort bepaalde informatie die zonder toestemming van de cliënt mag worden verstrekt.

 

Fase behandelproces

Informatie

Aanmeldingsfase

Over het zorgaanbod:
- (on)mogelijkheden van de instelling
- vervolg(procedure)
- alternatieven van hulpverlening

Over de rechtspositie
- informatierecht van familieleden
- klachtenregeling
- gedragscode
- dossiervorming

Indicatie en behandelfase

Geen informatie zonder toestemming

Behandelfase

Over de rechtspositie
- klachtenregeling
- privacyreglement
- dossiervorming
- inzage dossier
- bewaartermijn en vernietiging dossier
- belangenbehartiging van de cliënt
- participatie van de cliënt
-participatie van de familie bij de hulpverlening
- informatierecht van familieleden

Afsluiting en overdracht

 

Over de rechtspositie
- klachtenregeling
- dossiervorming
- inzage dossier
- bewaartermijn en vernietiging van dossier

Tabel 1: Niet-persoonsgebonden informatie (mag zonder toestemming cliënt worden verstrekt) Het betreft algemene informatie over de gang van zaken in de GGz Praktijk.</em >

5. Als de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan naastbetrokkenen, kan deze betrekking hebben op de hieronder genoemde onderwerpen in tabel 2. Deze informatie is persoonsgebonden. Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en cliënt om afspraken te maken over de grenzen van de inhoudelijke informatieverstrekking en aan wie deze wordt verstrekt. Deze afspraken worden vastgelegd in het dossier en regelmatig geactualiseerd.

 

Fase zorgproces

Informatie

Aanmeldingsfase 

Zie tabel 1

Indicatie en behandelfase

 

Over het zorgaanbod:
- probleemdefinitie
- hulpverleningssetting
- prognose hulpverlening/behandelduur - bij afwijzing: alternatieven

Behandelfase

Over de hulpverlening:
- (behandel)doelen
- prognose hulpverlening/behandelduur

Over het behandelplan:
- hulpverlening/therapie
- medicatie
- consequenties van de hulpverlening/behandeling
- uitvoering/taakverdeling
- voortgang
- wijzigingen

Over de kosten:
- eigen bijdrage
- reiskosten

Afsluiting en overdracht

 

Over de afbouw:
-planning
-beëindiging behandeling

Over de vervolgprocedure:
- nazorgplan
- terugvalpreventie
- taakverdeling
- planning

Tabel 2: Persoonsgebonden informatie (mag niet zonder toestemming cliënt worden verstrekt)</em >

6. Als een cliënt weigert persoonsgebonden informatie te verstrekken aan naastbetrokkenen, kan dit consequenties hebben voor de inhoud van zorg en behandeling. Naastbetrokkenen kunnen in dat geval geen of een beperkte rol spelen in het behandelproces. U kunt dan ook niet geïnformeerd worden of een behandeling wordt afgerond, dit is persoonsgebonden informatie.

Algemeen beleid valt onder niet-persoonsgebonden informatie. Beleid betrekking hebbende op een cliënt valt onder persoonsgebonden informatie. 

Aanspreekpunt

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Tenback, eerste aanspreekpunt en bestuurder van de GGz Praktijk. U kunt hem telefonisch bereiken via 026-3709822 of j.tenback@ggzpraktijk.nl.

Klachtenregeling

U kunt mondeling bij de persoon in kwestie uw eventuele klacht naar voren brengen over een ongewenste gang van zaken. U kunt hiervoor ook bij Jan Tenback terecht om u hierbij te ondersteunen. Ook kunt u uw klacht bij Jan Tenback indienen, en gebruik maken van het klachtenreglement. Ons doel hierbij is: behoud of herstel van vertrouwen. U vindt ons klachtenreglement op de website van de GGz Praktijk, www.ggzpraktijk.nl.

 

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken